زمزمه (۳۱)

rose-in-glass.jpg

 نگو كه نمي شنوي .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 نگو كه نمي داني .

 نگو كه نمي بيني .

 نگو كه نمي تواني .

 نگو كه نمي خواهي.

 نگو كه اگر بگويي باورم نمي شود .

 

 مي دانم اينهمه زمزمه هاي پر از التماس را مي شنوي .

 مي دانم اينهمه سوز و التماس را مي داني .

 مي دانم اينهمه اشك و دلتنگي را مي بيني .

 مي دانم همه چيز را مي تواني .

 مي دانم خوشبختي ام را مي خواهي .

 

 اينهمه را مي دانم ولي نمي دانم پس چرا تنهايي ام را پايان

 نمي  دهي .تنهايي سخت و  عذاب آوري كه گرفتار آن شده ام .

 

 آيا باورم شود كه به زودي ـ خيلي زود ـ خيلي خيلي زود ـ مي آيي

 و  اينهمه پرسش را پاسخ خواهي داد ؟

 

 آيا باورم شود ...؟

 

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید